Requirements for New and Renewal DTI Business Name Sole Proprietorship

  2 Application Forms
  2 Gov't issued ID's (w/ Xerox Copy)
  Authorization Letter, if by representative

Transaction Procedures

1.  Applications fill out the PBR Application form (2)
2.  Bring xerox copy of (2) Gov't issued ID's
3.  Submit to nearest DTI satellite for processing.

List of nearest DTI satellite

SM Marikina
Bills Payment (Basement)
477-1427
Monday to Friday
10AM to 5PM

3rd Flr. Alimall Cubao, QC
10AM to 6PM
Monday to Friday

DTI Rizal Regional Office
2nd Flr., Altica Arcade
Brgy. San Jose, Antipolo City
Circumferential Road (C6)
(Near Rotonda and beside Max Restaurant)

DTI Area 3 3rd Flr., Lux Center Bldg., EDSA
Wack-Wack, Mandaluyong City
570-3716
8am to 5pm

Business Name Search
Business Name Registration System

Frequently Asked Questions

What law governs the registration of business names? Ano ang batas namamahala sa pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo?

The law governing the registration of business name is Act No. 3883, as amended by Act No. 41476 and R.A. No. 863, otherwise known as the Business Name Law.

Ang batas na namamahala sa pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo ay Act No. 3883 , na sinusugan ng Batas No. 41476 at RA No. 863 , kung hindi man ay kilala bilang - Business Name Law.

What is the age requirement for applicants to register business name? Ano ang kaukulan o tamang edad para sa mga aplikante upang magparehistro ng pangalan ng negosyo ?

At least eighteen (18) years old.

Hindi bababa sa labing-walong (18)taong gulang.

How long is the life span of a certificate of business name registration?Gaano katagal ang bisa ng isang rehistradong sertipiko ng pangalan ng negosyo?

The registration is good for five (5) years from the date of its original registration, after which, the registration should be renewed.

Ang rehistro ay may bisa ng limang (5) taon mula sa petsa ng orihinal na pagka aproba nito, kung saan pagkatapos , at dapat muling baguhin ang pagpaparehistro.

If I lost my original certificate of business name registration, what do I need to submit to facilitate renewal of my business name? Kung nawala ko ang orihinal na sertipiko ng pangalan ng rehistradong negosyo , ano ang kailangan kong isumite upang mapabilis ang pag-papanibago ng pangalan ng aking negosyo?

In the event that you lost your original certificate of business name registration, an affidavit of loss must be submitted instead.

Sa kaganapan na nawala mo ang iyong orihinal na sertipiko ng pangalan ng negosyo, sa halip isang apidabit ng pagkawala ang kailangang isumite.

What will happen to my business name registration if I failed to renew after expiration date? Ano ang mangyayari sa rehistrasyon ng pangalan ng aking negosyo kung nabigo akong baguhin pagkatapos ng petsa pagkawala ng bisa?

The business name registration can still be renewed within three months after the date of expiration. Renewal made after this period shall pay a surcharge.

Failure to renew within the six month period after the expiration date will result to automatic cancellation of business name from the database. An application to register the cancelled business name will be considered as original and will be approved if there is no such similar or confusingly similar name already registered.

Ang pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo ay maaari pa ring gawin sa loob ng tatlong buwan pagkatapos ng petsa ng pag-kawala ng bisa. Sa pagpapanibago ng rehistrasyon ito ay may kaukulang halaga na babayaran.

Ang kabiguang baguhin muli ang rehistro sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng huling araw ng pagkawala ng bisa ay magbubunga ng awtomatikong kanselasyon ng naitalang pangalan ng negosyo sa listahan ng datos. Ang isang aplikasyon upang irehistro ang kinanselang pangalan ng negosyo ay isasaalang-alang bilang orihinal at sasangayunan kung walang kapareho o nakakalitong katulad na pangalan na naka-tala na.

If I file for a renewal of my business name, can I change or modify other information which were originally approved? Kung ako ay magpasa ng muling pagpparehistro para sa isang pagpapabago ng pangalan ng aking negosyo, maaari ko bang baguhin ang impormasyon na nakalagay sa orihinal na naaprubahan?

Yes. You can change some business information like business address, telephone number, products handled (as long as they are allied to the original products handled), increase/decrease in capitalization, increase/decrease in number of employees, among others. However, you CANNOT change the business name originally approved; otherwise it will require a new registration.

Oo. Maaari mong baguhin ang ilang mga impormasyon ng negosyo tulad ng address ng kompanya , numero ng telepono , at hinahawakang negosyo( hangga't ang mga ito ay kahalintulad sa orihinal produktong naaprubahan ), pagtaas / pagbaba ng kapitalisasyon , pagtaas / pagbaba sa bilang ng mga empleyado , at iba pa . Subalit, HINDI MAAARING baguhin ang pangalan ng negosyo o kompanya na orihinal na naaprubahan, datapwat ito ay mangngangailangan ng panibagong rehistrasyon.

Who should sign the application for a single proprietorship?i Sino ang dapat lumagda ng aplikasyon para sa isang solong pag-mamay-ari?

The application must be personally signed by the applicant or owner of the business.

Ang aplikasyon ay dapat na personal na lagdaan ng aplikante o may-ari ng negosyo.

Who should sign application for an estate? Sino ang dapat lumagda ng aplikasyon para sa isang ari-arian?

The application must be signed by the administrator, either judicially or extra-judicially appointed.

Ang aplikasyon ay dapat lagdaan sa pamamagitan ng naitakdang administrador (judicially o extra- judicially appointed).

Can I use P.O. Box a business address? Maaari ko bang gamitin ang P.O. Box na address ng aking negosyo?

No.

Hindi po.