Others

**Pakidala po ang inyong Valid ID na may address sa Marikina sa takdang araw ng inyong bakuna.


Ang bakuna laban sa COVID-19 ay isang paraan para magbigay proteksyon. Kaakibat nito ang wastong pag huhugas ng kamay, tamang pagsuot ng facemask (natatakpan ang ilong at bibig), social distancing ng 1-2 metro ang layo at pag iwas sa matataong lugar.

Kailangang may maipakitang ID na magpapatunay na ang mismong magpapabakuna ay nakatira o nagtatrabaho sa Lungsod ng Marikina.

HINDI MABABAKUNAHAN KUNG WALA ANG ID NA ITO SA ARAW NG IYONG BAKUNA.Oo, naiintindihan ko. Wala ako nito.